அமெரிக்கா கூட்டத்தில் புலிகளுக்கு அங்கீகாரம்! புலிகளின் உறுப்பினர்களை வெளிநாடுகள் திருப்பி அனுப்ப முடியாது- ருத்ரகுமாரன்

NEW YORK, USA, November 9, 2017 /EINPresswire.com/ —

அமெரிக்கா கூட்டத்தில் புலிகளுக்கு அங்கீகாரம்! புலிகளின் உறுப்பினர்களை வெளிநாடுகள் திருப்பி அனுப்ப முடியாது….பிரதமர் ருத்ரகுமாரன்

http://www.tamilwin.com/interviews/01/122075?_reff=fb

Contact: pmo@tgte.org

Transnational Government of Tamil Eelam
TGTE
+1-212- 290- 2925
email us here

Visuvanathan Rudrakumaran interview


Source: EIN Presswire

"ELLE CHERCHE UN HOMME" (She wants a man) By Daniel ROURE New Single Vintage.2017

PARIS, FRANCE, November 8, 2017 /EINPresswire.com/ — "Elle Cherche Un Homme" (She wants a man)New single by Daniel ROURE,from the album " Vintage Love Songs" 2017.This song, recorded by Eartha Kitt (1960)is in the spirit retro-swing, vintage, with french lyrics .(Elmer,Pazman,Gould)It fits with the tradition of songs composed or performed by Daniel Roure and especially in his latest album "Vintage Love Songs" 2017.
Daniel Roure's new album "Vintage Love Songs" has just been released. It includes covers songs of Blossom Dearie, Dean Martin, Charles Trenet,Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Niel Diamond,Franck Sinatra… the 50s and 60s.in french and english . Daniel Roure,Piano vocal, has made swing arrangements with an unexpected freshness of these musics, accompanied by Christophe Le Van on the bass, Philippe Le Van drums , Thomas Roure Sax Alto This album is to listen in good company with a glass of wine "Red Bordeaux" at the evening or anytime you want to fall in love…! Specially recommended for those who love Jazz and romance and of course French spirit..Daniel Roure has a warm and sensual voice that gives this album a particular sensuality .
Daniel Roure has become known around the world with his first album "Le Temps D'un jazz"2001 and the song "Les Baleines Bleues”,listened millions of times on Pandora radio.

https://itunes.apple.com/fr/artist/daniel-roure/id287871608

www.danielroure.com

http://topmusic.jp/product_info2.php?products_id=1650

https://danielroure.bandcamp.com/

Daniel Roure
Danielroureproduction
0033664092561
email us here

“ELLE CHERCHE UN HOMME” By Daniel ROURE (She wants a man)


Source: EIN Presswire

Can Castle V Dethrone Google As Top Company To Work At? Seven Reasons Why It’s Likely To Happen.

Castle V Startup Plans To Combine Co-living, Co-owning, and Co-working Inside A Modern-day Castle

Google’s amenities won’t hold a candle to the ones planned inside Castle V.”

— Castle V Co-Founder

DALLAS, UNITED STATES, November 8, 2017 /EINPresswire.com/ — This year marks Google’s six years in a row as Fortune’s top company to work at. Google has topped Fortune's list eight times in the past eleven years. It’s a pretty bold thinking that a startup can dethrone Google as the top company to work at. But that’s exactly what the founders of Castle V believe their startup will do. Castle V's founders dethroning plan includes combining co-living, co-owning, and sharing placed inside a modern-day castle with almost every conceivable amenity. Creating seven reasons why its likely to happen.

One. Amenities. Castle V plans to have almost every conceivable amenity. They include a movie theater, rock climbing, ice skating rink, water park, trampoline park, nightclub, wine and beer bar, doggie daycare resort, surf simulator and much more. "Google's amenities won’t hold a candle to the ones planned inside Castle V." states a Castle V founder.

Two. Shared Toys. Unlike Google, everyone inside Castle V will be able to roll like multi-millionaire with all the 'Big Boy Toys' they'll get to play with. People living inside the castle will share things like RVs, boats, Tesla cars, ATV's, jet skis, motorcycles and much more.

Three. Wholly Sustainable. 100% of Castle V’s power will come from renewable energy. It will also grow and raise all of its food. Castle V will become the first ever wholly sustainable company in the world. Say goodbye to toxic GMO foods.

Four. Employee Ownership. The company inside Castle V will be employee-owned. That means employees destinies won’t be in the hands of a few people at the top of a totalitarian-controlled business. Castle V'rs – a.k.a. people living inside Castle V – will have a say in their company’s future and share in the wealth it creates.

Five. More Money. The average rent for a one bedroom apartment in Google's HQ city of Mountian View, California is $3300 a month. People inside the castle won’t have rent, utilities, transportation or entertainment expenses. Elimination of these costs puts an extra $5000 a month into people’s pockets. Add these savings to Castle V’s planned competitive salaries and shared company profits and Castle V'rs will be smiling all the way to the bank. The founders predict that the first one hundred and twenty-five Castle V'rs will be worth over one million dollars after five years.

Six. Stress-Free. “By eliminating people's’ fears, we’ll create a stress-free culture. The constant fear of being laid off creates an unimaginable amount of stress inside an organization. It will take a community vote to kick out a bad apple,” states a Castle V founder. Spreading people’s talents across multiple industries like; technology, education, entertainment secures Castle V financial future and eliminates future mass layoff fears. No stressing over medical bills either with onsite doctors, dentists, and veterinarians. Living inside the castle reduces rush hour, cooking, and safety stresses too.

Seven. Quality Relationships. Harvard completed a 75-year study. The multi-decade research concluded that quality relationships are the key to a happier and healthier life. “We believe GREAT friendships will spawn inside a castle with a stress-free culture where people are living, working, and sharing things. Making it the top place in the world to work and live.” states a Castle V founder.

Will combining co-living, co-owning and sharing inside a modern-day castle dethrone Google as the top company to work for? The world is about to find out. Go to www.CastleV.com to register for their free live launch webcast event on 11-11.

Andre Paul
Castle V
817 657 8251
email us here

o-living, Co-owning, and Sharing Inside A Modern-day Castle


Source: EIN Presswire

"l'amour,l'amour,l'amour" new single by Daniel ROURE from the album "Vintage Love Songs"2017

PARIS, FRANCE, November 8, 2017 /EINPresswire.com/ — Le nouvel album "VINTAGE LOVE SONGS" par Daniel ROURE vient d'être mis en ligne sur toutes les plateformes de streaming et distribué par CDBaby (US).Sont enregistrés des reprises de chansons de Blossom Dearie,Jean Sablon, Jacques Brel,Mouloudji,Yves Montant,Bourvil,Serge Gainsbourg,Charles Trenet,Gilbert Becaud,Eartha Kitt,Dean Martin …)
Extrait de cet album, le single "L'amour,L'amour,L'amour" est une chanson enregistrée en 1954 par Marcel Mouloudji sur des paroles et musique de Jacques Arel et Yves Stephane.On retiendra la beauté de la mélodie ,la force et la simplicité des paroles .
Daniel Roure en a fait une adaptation "Jazzy" poursuivant ainsi son travail d'arrangements et de compositions dans le style Retro-Swing et Vintage France commencé depuis plus de 15 ans avec son premier album "Le Temps D'Un Jazz" et la chanson hit "Les Baleines Bleues",les album "French Kiss","Bar de Nuit","Nuit Bleue de L'Automne,"Je Chante" …
Il est entouré sur l'Album "VINTAGE LOVE SONGS" 2017 par des musiciens de Jazz extraordinaires et confirmés qui ont accompagné les plus grandes stars Internationales (Ray Charles,Rhoda Scott,Tania Maria,Dany Brillant etc ..)
Philippe Le Van (batterie)Christophe Le Van (Contrebasse) Thomas Roure (Saxo Alto),apportant une esthétique et une ambiance particulièrement chaleureuse à cet enregistrement .
Cet album est recommandé à celles et ceux qui adorent la chanson française,la romance,le jazz, et par dessus tout la "French Touch". Cette nouvelle voie de la World Music permet de faire connaitre dans le monde entier le "French Spirit" caractéristique et inimitable de nos chansons à l'exemple de nombreux artistes français comme Charles Aznavour,Mireille Mathieu,Maurice Chevalier,Jean Sablon…

https://itunes.apple.com/fr/artist/daniel-roure/id287871608
www.danielroure.com
https://danielroure.bandcamp.com/

Daniel Roure
Danielroureproduction
0033664092561
email us here


Source: EIN Presswire

Will Millennials Find Hope Inside A Castle?

No More Rush Hour

Living, Working, and Sharing Evolved

Castle V – Hope For Millennials

Castle V startup combines co-living, co-working, and sharing inside a modern-day castle.

Millennials don’t see hope serving a company for 5, 10, or 20 years just to be fired when things go bad.”

— Castle V Co-Founder

DALLAS, UNITED STATES, November 7, 2017 /EINPresswire.com/ — Castle V is a social experiment in living, working, and sharing. The vision is to bring passionate people together to work at a company they own inside a modern-day castle with almost every conceivable amenity with awesome shared toys to make lots of money. With the purpose to be known as one of the most philanthropic organizations in the world and to give Millennials hope.

Millennials in America live in a democratic society. Sadly, most of them work at a totalitarian-controlled business where the money and power flow to the top. Millennials don’t see hope serving a company for 5, 10, or 20 years just to be fired when things go bad. That’s why there's been an explosion in entrepreneurship amongst Millennials.

The company inside Castle V will span multiple-industries and will be employee-owned. Millennials will have a say in their destinies and share in the wealth the company creates. Instead of one person(boss) controlling their future, it will take a community vote to remove a bad apple from the castle.

Uber and Airbnb proved Millennials love to share things. Unfortunately, it's usually only the people at the top of a company that can afford cool toys. By building a castle together, Millennials will be able to share more toys than they could own individually. Boats, RVs, ATVs, jet skis, motorcycles, Tesla cars are a few planned shared toys for Castle V.

The Atlantic magazine wrote an article, “the millennial housing trend is a repeat of the middle ages.” More and more Millennials are opting out of homeownership, preferring to live communally instead. Beyond the castle's incredible amenities and shared toys, Millennials will live in private ocean-side apartments – rent free.

Fear blocks more Millennials from reaching their full potential than anything else. Many companies wield fear to motivate(control) their Millennial employees. The founders know fear is the most destructive and toxic substance found inside organizations. That's why they plan to achieve a ZERO FEAR culture inside Castle V.

According to Harvard's 75-year study, "Good relationships keep us happier and healthier than anything else." The founders postulate great friendships will spawn inside a ZERO FEAR culture where people are living, working, and sharing things together. Castle V could end up as one of the happiest and healthiest places on earth.

Millennials want more than a paycheck. They’re passionate about making a difference that impacts the world. Aligning with Millennials, Castle V plans to become one of the world's most generous organizations. "We see Castle V as living, working and sharing evolved," states a Castle V founder.

Although every age is welcomed to be part of Castle V, the founders make no bones about their focus on recruiting Millennials. Join Castle V's free live webcast launch event on November 11th. Sign up at www.CastleV.com

Will Millennials find hope inside a castle? The world is about to find out!

Andre Paul
Castle V
586 322 1579
email us here

Castle V combines co-living, co-working, and sharing inside a modern-day castle.


Source: EIN Presswire

subnormal magazine: Music Review; Depeche Mode

Depeche Mode, 2017, used with permission by kind courtesy of Columbia Records / Sony (Hollywood Sentinel)

Depeche Mode, 2017, used with permission by kind courtesy of Columbia Records / Sony (Hollywood Sentinel)

Depeche Mode, 2017, used with permission by kind courtesy of Columbia Records / Sony (Hollywood Sentinel)

Depeche Mode Conquer Hollywood, in this Music Review by Hollywood Sentinel publisher Bruce Edwin, for subnormal magazine

The sound of every vocal intonation filled up each and every cell and fiber of every body under the crisp, cool, perfect fall Hollywood night.”

— Bruce Edwin

HOLLYWOOD, CALIFORNIA, USA, November 6, 2017 /EINPresswire.com/ — Depeche Mode; World Spirit Tour (with Warpaint)
Hollywood, Calfornia, USA; The Hollywood Bowl
Wednesday, October 18th, 2017

Warpaint:

Warpaint took the stage promptly at 7:30pm, delivering nearly an hour of amazing, passionate, beautiful songs, like masters of the stage, and completely in their element for a show this size. The sound for Warpaint was mind-blowingly great, perfectly miked deep and sharp, cutting in every stellar note and minor and major chord to perfection. Tearing out stunning tracks starting with their newer “Heads Up,” they then lead into the brilliant “Elephants,” “So Good,” “Bees,” “Intro,” “Keep It Healthy,” and the beautiful “Love is to Die,” with their newer cut “New Song” next which dominated the night, making a perfect night that was just the beginning. The brilliant punk-like song “Disco” (from the Disco / Very back to back single) closed out the set by this phenomenal, brilliant, beautiful band of rock goddesses.

When New Wave Was Underground

Before 80’s Music was called 80’s music, when it actually ‘was’ the eighties, most so-called 80’s bands that we know of and love today, were, back in the day – called New Wave – and most of them couldn’t even get played on the radio, back when radio actually mattered – before the internet, and before You Tube.

During their earliest years, bands including the Cure, Pet Shop Boys, Duran Duran, Depeche Mode, and others were called “New Wave,” and later “alternative” rock. And – those of us that listened to such music – as well as punk rock, were called “freaks.” Duran Duran became more teeny bopper and mainstream – yet stayed great. Depeche Mode was a part of that early new wave scene, and always remained more underground in their sound and fan base in the beginning, yet went on to influence some of the greatest bands of all time after their rise, across multiple genres.

Seeing these legends, for the fourth and final show at the Hollywood Bowl, was itself – mind-blowing. Seeing them with nearly 20,000 other fans – was itself a shock, considering I used to listen, transfixed to Depeche Mode most of my life – starting at around 15 years of age.

The Show

Gone were the videos of scantily clad female fashion models – save for the sexy video of a female ballet dancer. Darker images dominated the video backdrops of the stage with images of the band, along with rockets, space scenes, and at times even animals among more – artistically shot, and ranging from color to black and white.

Martin Gore

Martin Gore crooned; beautifully singing back up, and with his solo ballads perfectly on key, and his stunning wide range expertly on point. The audience howled with delight at his soaring ballads and romantic voice.

Long standing band member Andy Fletcher was flawless on keys. Supporting guest members Peter Gordeno rounded out more keys, vocals, and bass, and Christian Eigner jammed on drums.

David Gahan

David Gahan reigned; prowling, strutting, and spinning round and round in circles at times – and fluidly waving his arms like a dancerly, gothic angel. His voice – stunningly perfect, ageless, spine tingling, and mesmerizing. The sound of his every vocal intonation filled up each and every cell and fiber of every body under the crisp, cool, perfect fall Hollywood night.

With occasional howls, growls, and “yeah!” shout outs, at times the band broke into seemingly spontaneous back-beat instrumentation for seventeen thousand person strong sing-alongs. They deftly captivated the masses with an impressive, group-like, religious-style experience of Depeche Mode audience voices under the stars. “Yeah! Yeah! Come on! Sing!” Gahn encouraged the audience, “This is Hollywood after all!” – adding to the excitement of this legendary night in the most famous of all cities.

Devastatingly handsome, David Gahn evolved during his career from a boyish, British heart-throb – later in black eyeliner, to a tattooed stud with long jet black hair, to today – a Harley riding Latin-lover-like Rock Star, perfectly in charge of his voice, his body, and the stage. Seducing the already seduced audience; the camera zoomed in on David on a couple of occasions; grabbing his crotch, grinding against the mic stand, and shaking his hips like the sex symbol he also is – which he owns so well.

The Set

Opening their set by playing the introduction to The Beatles “Revolution,” Depeche Mode are the consummate professionals. With technical perfection at every turn; every note and every beat blended into a symphony of danceable bliss. If the band made one error – it was undetectable. If there was one dull moment, it was between a fast blink of the eyes.

“Cover Me” instrumental followed, into a brilliant version of “Going Backwards,” “Barrel of a Gun,” “A Pain That I’m Used To,” “Corrupt,” “In Your Room,” “World In My Eyes,” “Cover Me,” “A Question of Lust,” “Home,” “Poison Heart,” “Where’s the Revolution,” “Wrong,” “Everything Counts,” “Stripped,” “Enjoy the Silence,” “Never Let Me Down Again,” and then a short break for an encore.

The band returned to play “Somebody,” and even a Bowie cover of “Heroes,” where David Gahn sang – “You can all be heroes!” to the Hollywood crowd. They continued with “I Feel You,” “Walking In My Shoes” featuring a video of a pretty guy in drag getting dressed up in makeup and heels, and closing the night out with a rocking version of “Personal Jesus.” Ultimately, this show proved to be without question, one of the great moments in the history of music, by one of the greatest bands of all time.

http://www.depechemode.com

Bruce Edwin gives a very special thanks to Depeche Mode, and Columbia Records / Sony.

Depeche Mode next plays Dublin, Ireland, with tour dates detailed at their official website here below.

Bruce Edwin
Hollywood Sentinel Public Relations
310-226-7176
email us here

Depeche Mode; Where’s the Revolution


Source: EIN Presswire

"ELLE CHERCHE UN HOMME" (She wants a man) By Daniel ROURE New Single Vintage.

PARIS, FRANCE, November 6, 2017 /EINPresswire.com/ — "Elle Cherche Un Homme" Newsingle by Daniel ROURE, Vintage Love Songs 2017.This song, recorded by Eartha Kitt (1960)is in the spirit retroswing, vintage, with French lyrics .It fits with the tradition of songs composed or performed by Daniel Roure and especially in his latest album "Vintage Love Songs" 2017.
Daniel Roure's new album "Vintage Love Songs" has just been released. It includes covers songs of Blossom Dearie, Dean Martin, Charles Trenet,Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Niel Diamond,Frank Sinatra… the 50s and 60s.in french and english . Daniel Roure,Piano vocal, has made swing arrangements with an unexpected freshness of these musics, accompanied by Christophe Le Van on the bass, Philippe Le Van drums , Thomas Roure Sax Alto This album is to listen in good company with a glass of wine "Red Bordeaux" at the evening or anytime you want to fall in love…! Specially recommended for those who love Jazz and romance and of course French spirit..Daniel Roure has a warm and sensual voice that gives this album a particular sensuality .
Daniel Roure has become known around the world with his first album "Le Temps D'un jazz"2001 and the song "Les Baleines Bleues”,listened millions of times on Pandora radio.

https://itunes.apple.com/fr/artist/daniel-roure/id287871608

www.danielroure.com

http://topmusic.jp/product_info2.php?products_id=1650

https://danielroure.bandcamp.com/

Daniel Roure
DanielRoureProduction
0033664092561
email us here

“ELLE CHERCHE UN HOMME” By Daniel ROURE (She wants a man)


Source: EIN Presswire

Global Pay TV Market 2017 Share, Trend, Applications, Segmentation, Opportunities and Forecast to 2022

WiseGuyReports.com adds “Pay TV Market 2017 Global Analysis, Growth, Trends and Opportunities Research Report Forecasting to 2022”reports to its database.

PUNE, INDIA, November 6, 2017 /EINPresswire.com/ — Pay TV Market:

Executive Summary

This report studies Pay TV in Global market, especially in North America, China, Europe, Southeast Asia, Japan and India, with production, revenue, consumption, import and export in these regions, from 2012 to 2016, and forecast to 2022.

This report focuses on top manufacturers in global market, with production, price, revenue and market share for each manufacturer, covering

DirecTV (AT&T)
Comcast Corporation
British Sky Broadcasting (BSkyB)
Charter Communications
Foxtel
Cox Communications
DISH Network
Sky
Verizon Communications
América Móvil
Bell Canada
Cablevision
KPN
Liberty Global
SK Telecom
SureWest Communications
Telefónica

By types, the market can be split into

Cable TV
Satellite TV
Internet Protocol Television (IPTV)

By Application, the market can be split into

Residential
Commercial

By Regions, this report covers (we can add the regions/countries as you want)

North America
China
Europe
Southeast Asia
Japan
India

Request Sample Report @ https://www.wiseguyreports.com/sample-request/2374895-global-pay-tv-market-professional-survey-report-2017

Table of Contents

Global Pay TV Market Professional Survey Report 2017
1 Industry Overview of Pay TV
1.1 Definition and Specifications of Pay TV
1.1.1 Definition of Pay TV
1.1.2 Specifications of Pay TV
1.2 Classification of Pay TV
1.2.1 Cable TV
1.2.2 Satellite TV
1.2.3 Internet Protocol Television (IPTV)
1.3 Applications of Pay TV
1.3.1 Residential
1.3.2 Commercial
1.3.3 Application 3
1.4 Market Segment by Regions
1.4.1 North America
1.4.2 China
1.4.3 Europe
1.4.4 Southeast Asia
1.4.5 Japan
1.4.6 India

2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Pay TV
2.1 Raw Material and Suppliers
2.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Pay TV
2.3 Manufacturing Process Analysis of Pay TV
2.4 Industry Chain Structure of Pay TV

3 Technical Data and Manufacturing Plants Analysis of Pay TV
3.1 Capacity and Commercial Production Date of Global Pay TV Major Manufacturers in 2016
3.2 Manufacturing Plants Distribution of Global Pay TV Major Manufacturers in 2016
3.3 R&D Status and Technology Source of Global Pay TV Major Manufacturers in 2016
3.4 Raw Materials Sources Analysis of Global Pay TV Major Manufacturers in 2016

4 Global Pay TV Overall Market Overview
4.1 2012-2017E Overall Market Analysis
4.2 Capacity Analysis
4.2.1 2012-2017E Global Pay TV Capacity and Growth Rate Analysis
4.2.2 2016 Pay TV Capacity Analysis (Company Segment)
4.3 Sales Analysis
4.3.1 2012-2017E Global Pay TV Sales and Growth Rate Analysis
4.3.2 2016 Pay TV Sales Analysis (Company Segment)
4.4 Sales Price Analysis
4.4.1 2012-2017E Global Pay TV Sales Price
4.4.2 2016 Pay TV Sales Price Analysis (Company Segment)

5 Pay TV Regional Market Analysis
5.1 North America Pay TV Market Analysis
5.1.1 North America Pay TV Market Overview
5.1.2 North America 2012-2017E Pay TV Local Supply, Import, Export, Local Consumption Analysis
5.1.3 North America 2012-2017E Pay TV Sales Price Analysis
5.1.4 North America 2016 Pay TV Market Share Analysis
5.2 China Pay TV Market Analysis
5.2.1 China Pay TV Market Overview
5.2.2 China 2012-2017E Pay TV Local Supply, Import, Export, Local Consumption Analysis
5.2.3 China 2012-2017E Pay TV Sales Price Analysis
5.2.4 China 2016 Pay TV Market Share Analysis
5.3 Europe Pay TV Market Analysis
5.3.1 Europe Pay TV Market Overview
5.3.2 Europe 2012-2017E Pay TV Local Supply, Import, Export, Local Consumption Analysis
5.3.3 Europe 2012-2017E Pay TV Sales Price Analysis
5.3.4 Europe 2016 Pay TV Market Share Analysis
5.4 Southeast Asia Pay TV Market Analysis
5.4.1 Southeast Asia Pay TV Market Overview
5.4.2 Southeast Asia 2012-2017E Pay TV Local Supply, Import, Export, Local Consumption Analysis
5.4.3 Southeast Asia 2012-2017E Pay TV Sales Price Analysis
5.4.4 Southeast Asia 2016 Pay TV Market Share Analysis
5.5 Japan Pay TV Market Analysis
5.5.1 Japan Pay TV Market Overview
5.5.2 Japan 2012-2017E Pay TV Local Supply, Import, Export, Local Consumption Analysis
5.5.3 Japan 2012-2017E Pay TV Sales Price Analysis
5.5.4 Japan 2016 Pay TV Market Share Analysis
5.6 India Pay TV Market Analysis
5.6.1 India Pay TV Market Overview
5.6.2 India 2012-2017E Pay TV Local Supply, Import, Export, Local Consumption Analysis
5.6.3 India 2012-2017E Pay TV Sales Price Analysis
5.6.4 India 2016 Pay TV Market Share Analysis

6 Global 2012-2017E Pay TV Segment Market Analysis (by Type)
6.1 Global 2012-2017E Pay TV Sales by Type
6.2 Different Types of Pay TV Product Interview Price Analysis
6.3 Different Types of Pay TV Product Driving Factors Analysis
6.3.1 Cable TV of Pay TV Growth Driving Factor Analysis
6.3.2 Satellite TV of Pay TV Growth Driving Factor Analysis
6.3.3 Internet Protocol Television (IPTV) of Pay TV Growth Driving Factor Analysis

7 Global 2012-2017E Pay TV Segment Market Analysis (by Application)
7.1 Global 2012-2017E Pay TV Consumption by Application
7.2 Different Application of Pay TV Product Interview Price Analysis
7.3 Different Application of Pay TV Product Driving Factors Analysis
7.3.1 Residential of Pay TV Growth Driving Factor Analysis
7.3.2 Commercial of Pay TV Growth Driving Factor Analysis

Continuous…

Buy this Report @ https://www.wiseguyreports.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=2374895

Norah Trent
WiseGuy Research Consultants Pvt. Ltd.
+1 646 845 9349 / +44 208 133 9349
email us here


Source: EIN Presswire

The Hong Kong Star Film Festival took place on the 27th – 30th October 2017 in Hong Kong.

Hong Kong Star Film Festival

All non-English language films must be subtitled in English. The exhibition version (film) must be submitted in the following file formats

ABERDEEN, HONG KONG ISLAND, HONG KONG, November 5, 2017 /EINPresswire.com/ — Hong Kong Star Film Festival was hold in Hong Kong on the 27th – 30th October, 2017

The Hong Kong Star Film Festival took place on the 27th – 30th October 2017 in Hong Kong.

It was a small but professional event with a variety of people travelling to the capital to view the films on show. The film genres included documentary, action and even comedy to name a few. The films on show were created by talented filmmakers from all areas of the world. A gentleman and his wife even travelled from Berlin, Germany to witness their film have its Asian premiere. The festival showcased feature length films over the first day and a variety of shorts which kept the audience entertained over the following 4 days. Looking around the cinema it was clear that all who attended had a enjoyable experience and this was also visible in the Q&A session during every night of screening which created lively conversations. Even the cinema lobby was an exciting place to be with filmmakers discussing their next projects amongst each other long after the event has finished.

The festival concluded with a closing ceremony and an award session where the filmmakers were awarded for their hard work and creativity in their categories. One particular filmmaker walked away with 2 awards, 1 for Best Director and the other for Best Short.

It is clear that it has been another successful year for the Hong Kong Star Film Festival and credit should be given to the organisers who created a very enjoyable and informative night of independent film. Both Hong Kong and filmmakers are awaiting the next instalment of the festival which is scheduled for 2018.

Festival Description:

The highest quality sound system Dolby Atmos is the first multi-theater theater in the world, and all theaters are equipped with the sound system, with the most complete sound, bringing world-class movie experience. In addition, all theaters are 4K projector as a playback system, so that the overall quality improvement, but also with Hollywood live shooting mode, so no matter in the sound, shadow, picture quality is definitely better than other cinema, allows the audience to Experience the enjoyment of watching your film, a ticket can buy 100% distinguished viewing experience!

Monique Mo
Hong Kong Star Film Festival
(852) 3994-8688
email us here


Source: EIN Presswire

Wow! Joe Bennett's TR MAGAZINE ISSUE 5 is Now Available!

The 5th Issue of TR MAGAZINE featuring Grandhour

The Best of The Best!

This Banner Displays TR MAGAZINE Issue 5 and our Prices!

Buy Your Copies Now!

The Official Logo for TR MAGAZINE

World’s Finest

TR MAGAZINE ISSUE 5 Rides the Lightning in Stunning Form!

Words cannot express how happy I am with TR MAGAZINE ISSUE 5. Stunning! Special thanks to Nicole Hawkins of Infinity 8 Multimedia for building the magazine and John Thomas for booking our talents.”

— Joseph C. Bennett

LINDENWOLD, NJ, UNITED STATES, November 3, 2017 /EINPresswire.com/ — Spectacular! The Best of the Best! World's Finest! TR MAGAZINE ISSUE 5 releases November 2, 2017.

TR MAGAZINE Issue 5 is now available featuring award winning band Grandhour from Australia along with many other well-known artists from NYC and around the world. Other artists selected for this issue include Mark Brathwait, Davide Rossi, Halle Rebecca Shank, Paul Mormondo, Angelina, Sno Bunta, Michele Frantzeskos, Chloe Lang, Mickey Deymon, Sonia Conlin, Erin Obrien, Egami Collection, Anthony Ferro, Cheyenne Elliot, Mailyn G. Montesa (Pro Step Girls), Lorenzo Anderson.

Do you think you have what it takes to be featured in TR MAGAZINE? Contact John Thomas (JT), our Talent Booker, at 646-339-1868 or JTTalentEnterprisesLLC@gmail.com.

TR MAGAZINE has become so popular and hot that we have separated it from the main TalentRaters website to its own website, https://www.trmagz.com. This site is in final testing and will be available soon. In the meantime all interested in advertising or purchasing copies of this regal mag can do so by contacting us at info@talentraters.com. Buy your copies now! $3.99 pdf $9.99 printed Computers and electronics can go down but the printed copies can last throughout the ages!

Also, please be on the lookout for our very special Christmas gangster edition featuring Vinny Vella and model Olivia Mallano. This magazine will focus on the history and accomplishments of Vinny Vella, known for his role in Casino and the hit HBO TV series The Sopranos. This magazine will also feature other well-known accomplished artists like Johnny Potenza, Harvey Osha, Danielle Corrick, and the rest are a surprise.

Dare to be Greater with TalentRaters!

Joseph C Bennett
TalentRaters
8565665147
email us here

Joe Bennett and JT TELL IT LIKE IT IS The Vinny and Carisa Show


Source: EIN Presswire